Contact

Frank Hofmann

Frank Hofmann

Ecofys Germany GmbH

Download

Guidelines for sustainable biogas production on organic farming BG - DE - DKEN - ES -

 FR - PL

Download

Report on analysis of sustainability performance for organic biogas plants (English version)

If any reader is interested in receiving the Excel tools of the LCA calculation, please contact Frank Hofmann: f.hofmann(at)ecofys.com 
However it must be stated that the LCA calculation is quite complex and not useful for non-experts. 

Стандарти за устойчивост

Направи био биогаз!

Определяне на ключовите критерии, разработване на препоръки и насоки

Цялата система на производство на биогаз и биологичното земеделие ще бъдат задълбочено изследвани. Критериите за устойчивост ще бъдат анализирани и описани. Няма да има диференциация между количествени критерии и качествени критерии. Измеримите ефекти ще се изчисляват по оценка на жизнения цикъл (LCA). Включени критерии ще бъдат:

 • избягване на емисиите на метан (оборски тор)
 • отглеждането на културите
 • транспорт на суровината (горивото)
 • експлоатацията на централата (напр. производството на електроенергия и топлинна енергия)
 • емисии на парникови газове по време на работа
 • замяна на минерални торове (продукция от предприятие за биогаз)
 • промени в почвеното органично вещество (включително хумус баланс).

Ще бъдат включени следните качествени критерии:

 • Плодородието на земеделските земи
 • Биомасата като входящ материал
 • Храни срещу фуражи
 • Биологичното разнообразие
 • Воден баланс
 • Биоферми независими от изкопаеми горива
 • Социално-икономически аспекти

Приемането на избраните критерии ще бъдат тествани по време на семинарите.

След развитието на ключовите препоръки, ще бъдат избрани критерии за действия за подобряване на устойчивостта на производството на биогаз. Целеви групи за препоръки са биофермери с биогазови инсталации или във фаза на планиране, както и политици. Резултатите ще бъдат включени в наръчника.

Въз основа на развитите препоръки, ще бъдат генерирани насоки относно стандартите за устойчивото биологично производство на биогаз в Европа. Тези насоки се отнасят до следните теми:

 • Кога е производството на биогаз е биологично?
 • Позволено ли е влагането на конвенционален материал? До каква степен?
 • Използване на отпадъчните води от (конвенционални) инсталации за биогаз в органични ферми?
 • Дали (битови) отпадъци са устойчив вложен материал?
 • Регионалните различия в сравнение с европейския етикет
 • Принос на устойчиво биологичното производство на биогаз към достигане на европейските цели

Разработените насоки ще бъдат обсъдени и, надяваме се, приети от биоземеделските асоциации в различните страни.